WebOn.pl

Nasi klienci

Regulamin webon.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Definicje
   1. Webton - usługodawca; NIP: 958-140-40-04, Regon: 192938898, właściciel oprogramowania WebOn
   2. WebOn - oprogramowanie, stanowiące przedmiot autorskich praw majątkowych Webton, służące do zakładania, utrzymywania oraz zarządzania stronami internetowymi
   3. Klient - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
   4. Okres Próbny - bezpłatny okres, którego długość Webton definiuje na 7 dni od daty zawarcia umowy, za który Webton nie pobiera od Dzierżawcy żadnych opłat.
  2. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne
   1. Regulamin świadczenia usług internetowych określa zasady i warunki świadczenia usług internetowych przez firmę Usługodawcę. Regulamin został wydany zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej Usługodawcy.
   2. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
   3. Zapoznanie się z Regulaminem jako integralną częścią łączącej strony umowy jest niezbędne - jakiekolwiek zachowania Klienta sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa.
   4. Dokonanie pierwszej zapłaty za Usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji Usługi w sieci Webton należy traktować jako datę, od której do łączącej strony umowy zastosowanie mieć będą postanowienia Regulaminu.
 2. Zawarcie umowy i rozwiązanie
  1. Sposób zawarcia umowy
   1. Rejestracja wszystkich typów Usług odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronie WebOn. Usługi są aktywowane automatycznie na okres próbny wynoszący 7 dni od daty wypełnienia formularza. Jeżeli w tym czasie Webton uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty, ważność Usługi przedłużana jest o długość opłaconego okresu abonamentowego.
   2. Klient, aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Webton. W razie poniesienia przez Webton jakiejkolwiek szkody, na skutek naruszenia przez Klienta używaniem nazwy Usługi praw osób trzecich, Klient zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.
   3. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, email) podczas aktywacji Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Webton do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usługi przed upływem okresu próbnego, a także po dokonaniu opłaty abonamentowej. Jeżeli fakt wpisania nieprawdziwych danych zostanie ujawniony po okresie próbnym, w takiej sytuacji Webton nie będzie miał obowiązku zwracać Klientowi uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością Webton wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, w którym Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Webton wykonywana.
   4. Webton zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w trakcie okresu próbnego, o ile Usługa została aktywowana po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania Umowy.
   5. Rejestracja w systemie WebOn jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie na swoją skrzynkę email informacji o nowościach. Każdy taki email będzie zawierał link umożliwiający rezygnację z subskrypcji.
   6. Przekroczenie okresu próbnego i niedokonanie wpłaty skutkować będzie blokadą Usługi na kolejne 7 dni. Otrzymanie przez Webton w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi.
   7. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na kolejne 7 dni. Otrzymanie przez Webton w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi i wygaśnięcie Umowy z upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.
   8. Webton nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, Rejestratorzy domen itp.).
  2. Dokumenty księgowe.
   1. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Webton wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
   2. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
   3. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że:
    • nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej usługi,
    • rezygnacja z Usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu kwoty abonamentu,
  3. Rozwiązanie umowy.
   1. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu próbnego wobec nieuiszczenia opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.
   2. Klient może odstąpić od Umowy w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.
   3. W przypadku zerwania Umowy, klient nie ma prawa korzystania ze strony stworzonej w kreatorze WebOn, nie może instalować jej na innych serwerach oraz nie może domagać się przekazania plików strony, ponieważ stanowią one integralną część serwisu WebOn będącego własnością firmy Webton.
   4. Webton zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym jeżeli Klient będzie łamał Netykietę, wysyłał spam, działał na szkodę Webton lub wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z polskim prawem. W takiej sytuacji Webton nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane.
 3. Świadczenie usług.
  1. Warunki szczegółowe świadczenia usług Webton i Usług dostępowych.
   1. Webton zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.
   2. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Webton zobowiązuje się do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
   3. Webton nie utrzymuje serwisów o treści erotycznej.
   4. Wszystkie strony internetowe stworzone za pomocą kreatora WebOn lub utrzymywane na serwerach WebOn, są chronione prawem autorskim firmy Webton.
  2. Odpowiedzialność Webton.
   1. Webton ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem okoliczności, za które Webton nie ponosi odpowiedzialności.
   2. W razie zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu Usług, trwającego ponad 24 godziny, Webton zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego Usługi Webton o miesiąc za każde rozpoczęte 12 godzin przerwy ponad okres jednego dnia.
   3. Webton nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
    • braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Webton,
    • nieprawidłowego użytkowania Usług,
    • podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług,
    • naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta,
    • siły wyższej,
    • kataklizmów (powódź, huragan itp.),
    • działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.) na które Webton nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
    • posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do Usług.
   4. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Webton na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści.
   5. Klient może dochodzić roszczeń wobec Webton na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
  3. Prawa i obowiązki klienta
   1. Klient nie ma prawa do użytkowania Oprogramowania w celach innych niż zakładanie i utrzymywanie strony internetowej w systemie WebOn.
   2. Zabrania się umieszczanie na serwerze WebOn materiałów graficznych mających być źródłem obcych serwisów internetowych.
   3. Klient ma obowiązek informowanie Webton o wszelkich swoich działaniach, mogących spowodować gwałtowny wzrost ruchu na jego stronie internetowej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Nie dotrzymanie tego punktu może skutkować zablokowaniem sklepu internetowego.
  4. Postępowanie reklamacyjne.
   1. Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
    • Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
    • nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
    • przedmiot reklamacji,
    • okoliczności uzasadniające reklamację.
   2. Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem Webton, wskazanym na stronie firmowej
   3. Webton rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.
 4. Postanowienia końcowe.
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej WebOn i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z Webton Umów.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 20 lutego 2004 roku.

Copyright 2018 © Webton.pl